اینجا زندگی را کوک می زنند

خانم کردی پس از بیماری همسرش تنها نان آور خانه شد. او برای امرار معاش پیشه همسر خود (لحاف دوزی) را در کارگاهی حاشیه شهر شاهرود ادامه می دهد. همسر وی پس از بهبودی در کارها به خانم کردی کمک می کند.

 

 

اینجا زندگی را کوک می زنند - تصویر 1

 • اینجا زندگی را کوک می زنند - تصویر 5
 • اینجا زندگی را کوک می زنند - تصویر 6
 • اینجا زندگی را کوک می زنند - تصویر 7
 • اینجا زندگی را کوک می زنند - تصویر 8
 • اینجا زندگی را کوک می زنند - تصویر 9
 • اینجا زندگی را کوک می زنند - تصویر 10
 • اینجا زندگی را کوک می زنند - تصویر 12
 • اینجا زندگی را کوک می زنند - تصویر 13
 • اینجا زندگی را کوک می زنند - تصویر 15
 • اینجا زندگی را کوک می زنند - تصویر 16
 • اینجا زندگی را کوک می زنند - تصویر 17
 • اینجا زندگی را کوک می زنند - تصویر 18
 • اینجا زندگی را کوک می زنند - تصویر 19
 • اینجا زندگی را کوک می زنند - تصویر 20
 • اینجا زندگی را کوک می زنند - تصویر 22
 • اینجا زندگی را کوک می زنند - تصویر 23
 • اینجا زندگی را کوک می زنند - تصویر 24
 • اینجا زندگی را کوک می زنند - تصویر 25
 • اینجا زندگی را کوک می زنند - تصویر 26
 • اینجا زندگی را کوک می زنند - تصویر 27
 • اینجا زندگی را کوک می زنند - تصویر 28
 • اینجا زندگی را کوک می زنند - تصویر 29
 • اینجا زندگی را کوک می زنند - تصویر 30
 • اینجا زندگی را کوک می زنند - تصویر 31
 • اینجا زندگی را کوک می زنند - تصویر 32
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه