همه ما در تعجب ایم که چرا گذر زمان هیچ تاثیری بر چهره برخی از ستاره ها ندارد. عوامل مختلفی از میزان فعالیت بدنی گرفته تا تغذیه یا حتی ژنتیک می تواند از جمله عوامل جوانی باشد اما دلیل آن هر چه که هست، ما آنها را تحسین می کنیم. همه ما در تعجب ایم که چرا گذر زمان هیچ تاثیری بر چهره برخی از ستاره ها ندارد. عوامل مختلفی از میزان فعالیت بدنی گرفته تا تغذیه یا حتی ژنتیک می تواند از جمله عوامل جوانی باشد اما دلیل آن هر چه که هست، ما آنها را تحسین می کنیم. در این مطلب نام ستاره هایی که حتی پس از گ ...

 

همه ما در تعجب ایم که چرا گذر زمان هیچ تاثیری بر چهره برخی از ستاره ها ندارد. عوامل مختلفی از میزان فعالیت بدنی گرفته تا تغذیه یا حتی ژنتیک می تواند از جمله عوامل جوانی باشد اما دلیل آن هر چه که هست، ما آنها را تحسین می کنیم. 


همه ما در تعجب ایم که چرا گذر زمان هیچ تاثیری بر چهره برخی از ستاره ها ندارد. عوامل مختلفی از میزان فعالیت بدنی گرفته تا تغذیه یا حتی ژنتیک می تواند از جمله عوامل جوانی باشد اما دلیل آن هر چه که هست، ما آنها را تحسین می کنیم. در این مطلب نام ستاره هایی که حتی پس از گذشت سالها، همچنان جوان و زیبا به نظر می رسند، را برایتان آورده ایم. با مقایسه تصاویر آنها خود به این واقعیت پی می برید. 
  

پل راد، ۴۷ ساله 
 ستاره هایی که پیر نمی شوند!

  
  

جنیفر لوپز، ۴۷ ساله 
ستاره هایی که پیر نمی شوند! 

  
  

جرد لتو، ۴۵ ساله 
ستاره هایی که پیر نمی شوند!
  

  

ماریو لوپز، ۴۳ ساله 
ستاره هایی که پیر نمی شوند!

  
  

فارل ویلیامز، ۴۳ ساله 
 ستاره هایی که پیر نمی شوند!

  
  

 اوا مندس، ۴۳ ساله 
ستاره هایی که پیر نمی شوند!

  
  

گابریله یونیون، ۴۴ ساله 
 ستاره هایی که پیر نمی شوند!

  

  
ویلیام شاتنر، ۸۶ ساله 
 ستاره هایی که پیر نمی شوند!
  

  

گوئن استفانی، ۴۷ ساله 
 ستاره هایی که پیر نمی شوند!

  
  

جنیفر آنیستون، ۴۷ ساله 
ستاره هایی که پیر نمی شوند!

  
  

الیجا وود، ۳۵ ساله 
ستاره هایی که پیر نمی شوند!

  
  

 لیو تایلر، ۳۹ ساله 
ستاره هایی که پیر نمی شوند!

  
  

ریس ویترسپون، ۴۰ ساله 
 ستاره هایی که پیر نمی شوند!

  
  

کریستی ترلینگتون، ۴۷ ساله 
ستاره هایی که پیر نمی شوند!

  
  

راب لو، ۵۲ ساله 
ستاره هایی که پیر نمی شوند!

  
  

گوئینت پالترو، ۴۴ ساله 
ستاره هایی که پیر نمی شوند!

  
  

جان استیموس، ۵۳ ساله 
ستاره هایی که پیر نمی شوند!

  
  

تای دیگز، ۴۵ ساله 
ستاره هایی که پیر نمی شوند!

  
  

اوون ویلسون، ۴۸ ساله 
 ستاره هایی که پیر نمی شوند!

  
  

کیانو ریوز، ۵۲ ساله 
  ستاره هایی که پیر نمی شوند!

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه