"ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم "


"ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم "
شوپنهاور

"آنکه می تواند ، انجام می دهد،آنکه نمی تواند انتقاد می کند "
جرج برنارد شاو
 
 "لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند "
علی شریعتی

"باید دنبال شادی ها گشت ولی غمها خودشان ما را پیدا می کنند "
فردریش نیچه

 "کمربند سلطنت ، نشان نوکری برای سرزمینم است نادرها بسیار آمده اند و باز خواهند آمد اما ایران و ایرانی باید همیشه در بزرگی و سروری باشد این آرزوی همه عمرم بوده است"
 نادر شاه افشار

"اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر معنی نداشت.
موریس مترلینگ

 بهترین چیزها زمانی رخ می دهد که انتظارش را نداری.
گابریل گارسیا مارکز

"از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش"
. آلبرت انیشتن

"برای اداره کردن خویش ، از سرت استفاده کن . برای اداره کردن دیگران ، از قلبت "
دالایی لاما

"تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید . پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند "
گراهام بلنظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه