کشور ژاپن سالها پس از جنگ

هر وقت صحبت از کشور ژاپن میشود به یاد حادثه بمباران هسته ای هیروشیما و ناکازاکی می افتیم. این کشور پس از جنگ جهانی با اراده ای ملی برای بازسازی کشورش اقدام کرد و در عرض چند دهه به یکی از پیشرفته ترین کشور های دنیا مبدل شد. ژاپن پس از جنگ بجای کینه توزی خصمانه و قطع ارتباط با آمریکا ، راه دوستی و صلح را پیشه کرد و در حال حاضر یکی از متحدین اصلی و دوستان نزدیک آمریکا است .کشوری که خود یکی از قربانیان اصلی آمریکا بود سال ها است خصومت های گذشته را فراموش کرده است و در راه پیشرفت قدم برمیدارد.

 

کشور ژاپن سالها پس از جنگ - تصویر 1

کشور ژاپن سالها پس از جنگ - تصویر 2

کشور ژاپن سالها پس از جنگ - تصویر 3

کشور ژاپن سالها پس از جنگ - تصویر 4

کشور ژاپن سالها پس از جنگ - تصویر 5

کشور ژاپن سالها پس از جنگ - تصویر 6

کشور ژاپن سالها پس از جنگ - تصویر 7

کشور ژاپن سالها پس از جنگ - تصویر 8

کشور ژاپن سالها پس از جنگ - تصویر 9

کشور ژاپن سالها پس از جنگ - تصویر 10

کشور ژاپن سالها پس از جنگ - تصویر 11

کشور ژاپن سالها پس از جنگ - تصویر 12

کشور ژاپن سالها پس از جنگ - تصویر 13

کشور ژاپن سالها پس از جنگ - تصویر 14

کشور ژاپن سالها پس از جنگ - تصویر 15

کشور ژاپن سالها پس از جنگ - تصویر 16

کشور ژاپن سالها پس از جنگ - تصویر 17

کشور ژاپن سالها پس از جنگ - تصویر 18

کشور ژاپن سالها پس از جنگ - تصویر 19

کشور ژاپن سالها پس از جنگ - تصویر 20

کشور ژاپن سالها پس از جنگ - تصویر 21

کشور ژاپن سالها پس از جنگ - تصویر 22

کشور ژاپن سالها پس از جنگ - تصویر 23

کشور ژاپن سالها پس از جنگ - تصویر 24

کشور ژاپن سالها پس از جنگ - تصویر 25

کشور ژاپن سالها پس از جنگ - تصویر 26

کشور ژاپن سالها پس از جنگ - تصویر 27

کشور ژاپن سالها پس از جنگ - تصویر 28

کشور ژاپن سالها پس از جنگ - تصویر 29

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه